BIFFENS VEDTÆGTER

 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Biffen". Foreningen har hjemsted i lejede lokaler i Nordkraft,

Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg.

 

§2 Formål

"Biffen"s formål er at fremme filmmiljøet og interessen for filmkunst, at vise

kvalitetsfilm og vise beslægtede kunstformer i Aalborg og Nordjylland. Dette sker

blandt andet ved:

 

• at drive en offentlig biograf

• at vise et filmrepertoire, der lægger vægt på alsidighed og kvalitet, og som

  supplerer de øvrige biografer i byen

• at samarbejde med byens kulturelle institutioner og miljøer om tværgående

  kulturelle arrangementer

• at samarbejde med danske og europæiske biografer, der har beslægtede formål

• at arrangere filmfestivaler med fremvisning af film

 

§3 Stiftelse

Foreningen "Biffen" blev dannet ved stiftende generalforsamling den 14. marts 1993

med virkning fra 2. april 1993.

 

§4 Medlemmer

Som passivt medlem optages alle personer, der kan tilslutte sig foreningens formål

og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Aktive medlemmer er medlemmer, der aktivt arbejder eller deltager i driften af Biffen

i henhold til den gældende frivilligaftale. Aktive medlemmer fritages for kontingent.

 

§5 Udmeldelse, nægtelse af optagelse og eksklusion.

Udmeldelse af passive medlemer skal ske skriftligt til bestyrelsen eller til den daglige

leder med virkning fra regnskabsårets afslutning. Passive medlemmer, der ikke

betaler kontingent, betragtes som udmeldte.

Aktive medlemmer, der stopper med at arbejde for foreningen i henhold til den

gældende frivilligaftale, betragtes ligeledes som udmeldte.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og når et flertal af

bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelse.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som åbenlyst handler illoyalt eller i strid med

foreningens formål og lovligt vedtagne beslutninger.

Såfremt den optagelsessøgende eller udelukkede ønsker det, kan nægtelse af

optagelse og udelukkelse indbringes for generalforsamlingen på førstkommende

generalforsamling.

 

§6 "Biffen"s øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes - via 

e-mail - med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel på begæring af et flertal 

af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne overfor formanden har stillet skriftligt krav herom med

angivelse af dagsorden. Kun fremmødte har stemmeret. Institutioner og virksomheder har hver 1 stemme.

Den ordinære generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

• Valg af ordstyrer

• Valg af referent

• Bestyrelsens og den daglige leders beretning

• Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår til

  godkendelse

• Orientering om økonomi i indeværende regnskabsår, eventuelt fremlæggelse

  af budget for indeværende og næste år

• Fastsættelse af kontingent

• Indkomne forslag

• Valg af 2, hhv. 3, bestyrelsesmedlemmer i lige, hhv. ulige år.

• Eventuelt

 

Forslag til andre punkter skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

 

Den endelige dagsorden udsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og kan kun vedtages,

hvis de er offentliggjort på hjemmesiden eller mailet til medlemmerne senest 1 uge

før generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Øvrige

afgørelser kræver simpelt flertal.

 

§7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne modtager ikke

honorar. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode på den årlige

generalforsamling. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år 3.

 

Det tilstræbes ved valg af bestyrelsens medlemmer, at bestyrelsen samlet har

kompetencer i forhold til arbejde med frivillige, biografdrift, økonomi/ledelse,

markedsføring og kendskab til Aalborgs kulturliv.

 

Mindst et af bestyrelsesmedlemmerne skal være aktivt medlem af foreningen.

Bestyrelsen og alle medlemmer af foreningen kan på generalforsamlingen foreslå

kandidater til bestyrelsen. Ingen person kan vælges til bestyrelsen mod sin vilje.

Genvalg kan finde sted.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen hurtigst

muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at udpege et

nyt bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen. Ud af sin

midte vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.

 

Bestyrelsesmøder afholdes hvert kvartal og herudover så ofte, formanden eller

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Der føres protokol over de

væsentligste punkter i forhandlingerne, som godkendes af de tilstedeværende.

Protokollen offentliggøres for medlemmerne på den lukkede del af "Biffen"s

hjemmeside.

 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften og foreningens økonomi,

herunder udarbejdelse af regnskab og fastlæggelse af de overordnede retningslinjer

for de aktive medlemmers arbejde. Bestyrelsen kan ansætte en daglige leder.

 

§8 Den daglige leder

Den daglige leder har ansvaret for den daglige drift af biografen og foreningen.

Den daglige leder deltager (uden stemmeret) i bestyrelsens møder. Et flertal af

bestyrelsen kan vedtage, at den daglige leder udelukkes fra deltagelse i punkter på

bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt til den daglige leder eller andre

ansatte.

 

§9 Tegningsret og økonomi

"Biffen" tegnes af bestyrelsesformanden sammen med den daglige leder.

"Biffen"s medlemmer, bestyrelse samt den daglige leder, hæfter ikke personligt for

de af "Biffen" indgåede forpligtigelser, for hvilke "Biffen" alene hæfter med sin

formue.

 

§10 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Biffens regnskab revideres af en registreret

statsautoriseret revisor. Budgetter og regnskaber udarbejdes af bestyrelsen med

bistand fra den daglige leder og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen

senest ved udgangen af marts.

Regnskabet sendes til Aalborg Kommune til orientering.

 

§11 Opløsning

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af medlemmerne på hvert af 2 på hinanden

følgende generalforsamlinger stemmer for. Såfremt "Biffen" opløses, overgår

foreningens midler og udstyr til andre initiativer med lignende formål, efter

bestyrelsens bestemmelser.

 

§12 Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten

skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en, af

de 2 voldgiftsmænd i fællesskab, valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke

kunne enes om valget af opmand, udpeges han af formanden for Kulturelt udvalg

under Aalborg Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 12. marts 2016